Stvaranje nestvarnog 2

Godina izdanja: 2018.
Tekst u monografiji: Pavle Jovanović "Stvaranje nestvarnog 2"
Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka
Dizaj i prelom: Pavle Jovanović
ISBN 978-86-89277-28-9. COBISS. SR - ID 322676487

Štampani primerak monografije možete da pregledate u Matici srpskoj (Novi Sad), Galeriji Matice srpske (Novi Sad), Narodnoj biblioteci Srbije (Beograd), Muzeju savremene umetnosti (Beograd) i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad).