Stvaralaštvo Pavla Jovanovića

Godina izdanja: 2016.
Tekst u monografiji: dr Vera Jovanović
Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka
Dizajn i prelom: Pavle Jovanović
ISBN 978-86-89277-21-0. COBISS.SR-ID 308925959

Štampani primerak monografije možete da pregledate u Matici srpskoj (Novi Sad), Galeriji Matice srpske (Novi Sad), Narodnoj biblioteci Srbije (Beograd), Muzeju savremene umetnosti (Beograd) i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad).