Nadprirođivanje prirode Pavla Jovanovića

Godina izdanja: 2013.
Tekst u monografiji: Vera Jovanović "Nadpirođivanje prirode Pavla Jovanovića"
Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka
Dizaj i prelom: Pavle Jovanović
ISBN 978-86-85365-49-2. COBISS.SR - ID 279205383

Štampani primerak monografije možete da pregledate u Matici srpskoj (Novi Sad), Galeriji Matice srpske (Novi Sad), Narodnoj biblioteci Srbije (Beograd), Muzeju savremene umetnosti (Beograd) i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad).