Psihonaut unutrašnjih svetova

Godina izdanja: 2018.
Tekst u monografiji: Pavle Jovanović "Psihonaut unutrašnjih svetova 1"
Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka
Dizaj i prelom: Pavle Jovanović
ISBN 978-86-89277-32-6. COBISS.SR-ID 327788551

Štampani primerak monografije možete da pregledate u Matici srpskoj (Novi Sad), Galeriji Matice srpske (Novi Sad), Narodnoj biblioteci Srbije (Beograd), Muzeju savremene umetnosti (Beograd) i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad).