Kristalizacija slike

Godina izdanja: 2015.
Tekst u monografiji: Pavle Jovanović "Kristalizacija slike"
Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka
Dizaj i prelom: Pavle Jovanović
ISBN 978-86-89277-15-9. COBISS. SR - ID 299483655

Štampani primerak monografije možete da pregledate u Matici srpskoj (Novi Sad), Galeriji Matice srpske (Novi Sad), Narodnoj biblioteci Srbije (Beograd), Muzeju savremene umetnosti (Beograd) i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad).